Kunde informasjon


Denne siden omfatter følgende:

Nyheter, som viser siste nytt om våre produkter m.m.
Bestilling av mer, detaljert informasjon om våre produkter. 
Feilkoder i TVINN.
Nedlasting av  program og filer fra oss.
Informasjon - Athenere i Delphi

NB! Passord er nødvendig dersom man ønsker å laste ned filer/program. 


Nyheter, pr. 5. april 2001, omfatter følgende emner:

Generelt
: Generelt om våre systemer
EcoOffice 
: Vårt kunde- og dokumentoppfølgingssystem.
EcoSped
: Vårt transport- og spedisjonssystem.
EcoToll
: Vårt fortollingssystem som inkluderer meldingsutveklsing med tollvesenets TVINN-system. 
EcoTollager
: Vårt tollagersystem som er integrert både med EcoSped og EcoTollKomm.
RMP  
: Retail Manager Pro ™, vårt system for      omsetningsanalyser ved drift av kjøpesentre.
Generelt
03.04.01 EcoArkiv er vårt nyeste produkt for brukere av ett eller flere av våre databaseløsninger: EcoOffice, EcoSped og EcoToll. Produktet løser problemet med både arkivering og framhenting av historiske data. Arkivering foregår ved at EcoArkiv-programmet skriver samtlige datafiler, d.v.s. både databasetabeller, systemfiler, hjelpefiler, rapportfiler og programmer ut på et område som deretter brennes på en CD. Framhenting av data foregår ved at man senere starter opp det aktuelle program som EcoOffice, EcoSped eller EcoToll fra CD'en og dermed kan man søke, hente fram og til og med skrive ut data fra CD'en på samme måte som man gjør fra det originale programmet. Skjermbildene på CD'en vil være slik de var i det aktuelle Eco-systemet på det tidspunkt data og program ble lagret på CD'en. Det vil være naturlig å benytte EcoArkiv før man foretar sanering av data, men programmet kan med fordel kjøres når man trenger kopi av systemet for lagring, f. eks. en årskopi.

Konf.  André Danielsen, tlf.: 22 58 16 21
10.01.00 y2k - År 2000
Ingen feil eller problemer vedrørende år 2000 er rapportert fra våre kunder når det gjelder EcoOffice, EcoSped, EcoToll eller  Retail Manager Pro.
EcoOffice
22.02.00 Versjon 2.20 pr. 22.02.00 er klar for installering. Denne omfatter feilrettinger i tillegg til at systemet er klargjort for Windows2000.

Konf.  André Danielsen, tlf.: 22 58 16 21
27.01.00 Versjon 2.20 pr. 27.01.00 er klar for installering. Versjonen omfatter en generell forbedring samt noe feilretting i.f.m. forrige versjon .
15.12.99 Versjon, 2.10 pr. 15.12.99, er klar for installering hos kunder. Versjonen inneholder bl.a: kryptering, bedre filtrering av data, direkte utplukk, forbedret e-post løsning, hjelperutiner med Powerpoint presentasjon m.m.
EcoSped
12.10.00 Versjon 3.0 er klar til installering. Versjonen inneholder bl.a. følgende endringer/rettinger:
 • Alle vedlikeholdsprogrammer er omarbeidet og lagt i to undermenyer: "EcoSped" for vedlikehold av punkter som kun omfatter EcoSped og "Trafikk" for vedlikehold av punkter som er felles med andre Eco-programmer. Vedlikehold av "Sted" er lagt under menypunktet "Registre".
 • Programmet er i denne versjonen kompilert med den seneste versjon av Delphi fra Borland/Inprise: Delphi5.
 • I underbildet "Toll" er det nå ikke mulig å skrive inn informasjon i feltene: "Dekl.id", "Status", "Tvinn-ref."

Konf.:Jan Chr. Olsen, tlf.: 22 58 16 24 
eller Magne Svendsen, tlf. 22 58 16 22
.

17.07.00 Versjon 2.4 er klar til installering. Versjonen inneholder bl.a. følgende endringer/rettinger:
 • Bruk av et nytt program, EcoTrafikkMaster.exe, for å vedlikeholde variable og indikatorer for hvilke felter som skal forefinnes ved lagring av både tur og oppdrag. 
 • Kontroll av tollkassererens kontonummer i adressatbildet.
 • Bruk av 8-sifret kontonummer ved opprettelse av ny deklarasjon.
 • Kontroll med at EcoToll kjører ved opprettelse av deklarasjon.
 • Kontroll med at avdeling er oppgitt både ved opprettelse av en ny tur og et nytt oppdrag.
 • Kontroll med at en rekke felter er blitt registrert (ifølge EcoTrafikkMaster) både når et oppdrag lagres og en tur lagres som "Ferdig registrert". 
 • Kontroll med at turbasert oppdrag kun kan foretas når en tur har status "Ferdig registrert".
03.07.00 Versjon 2.0.3 er klar til installering etter en tids testkjøring hos noen få brukere. Versjonen inneholder bl.a. endringer/rettinger ved:
 • Fakturering.
 • Sletting av turer.  
 • Sletting av oppdrag.
 • Utskriving av fraktbrev.
 • Turavregning.
 • Adressater og overgang til EcoOffice.
29.03.00 Versjon 2.0.2 er klar til installering. Versjonen inneholder bl.a. følgende nyheter/endringer:
 • Turavregningsmodulen er omprogrammert for å oppnå bedre hastighet ved framhenting av inntekter/kostnader.
 • Skjermbildet for fraktbrevutskriving er blitt tilpasset det nye, reviderte fraktbrevet for innenlandsk transport, det såkalte fellesfraktbrevet.  Utskrift av både fellesfraktbrevet og det "gamle" fraktbrevet  er blitt tilpasset den nye databasen.  
 • Skjermbildet for utskriving av CMR-fraktbrev er blitt utvidet med flere felter. 
 • Feil i.f.m. sending av fax fra fakturamodulen, er blitt rettet opp
EcoToll     
12.10.00 EcoToll, versjon 3.0 er klar til installering. Versjonen inneholder bl.a. følgende endringer/rettinger:
 • Alle vedlikeholdsprogrammer er omarbeidet og lagt i to undermenyer: "EcoToll" for vedlikehold av punkter som kun omfatter EcoToll og "Trafikk" for vedlikehold av punkter som er felles med andre Eco-programmer. Dette betyr at firmainformasjon og alle typer systeminformasjon for EcoToll nå kan vedlikeholdes fra EcoToll uten å måtte ta opp menyen i EcoSped.
 • Programmet er i denne versjonen kompilert med den seneste versjon av Delphi fra Borland/Inprise: Delphi5.
 • Kontroll av tollkassererens kontonummer blir nå ikke utført når status er "Under arbeid".
 • Feil, som kunne skje i helt spesielle situasjoner ved sammenslåing av vareposter, er nå rettet opp.
 • Deler av EcoToll er skrevet om slik at man har oppnådd hastighetsforbedring bl.a. ved opprettelse av ny deklarasjon, beregning av avgifter m.m.

  Konf.:Jan Chr. Olsen, tlf.: 22 58 16 24 
eller Magne Svendsen, tlf. 22 58 16 22.

17.07.00 EcoToll, versjon 1.3 er klar til installering. Versjonen inneholder bl.a. følgende endringer/rettinger:
 • Bruk av et nytt program, EcoTrafikkMaster.exe, for å vedlikeholde variable og indikatorer for hvilke felter som skal forefinnes ved lagring av en deklarasjon.
 • Kontroll av tollkassererens kontonummer.
 • Bruk av 8-sifret kontonummer ved opprettelse av ny deklarasjon.
 • Utvidelse av feltet for kontonummer i skjermbildet.
27.03.00 EcoTollKomm (kommunikasjonsmodulen), versjon 1.1.5 er klar til installering. Denne inneholder bl.a. følgende endringer:
 • Programmet oversender nå tollsats i ører til tollvesenet, dersom den nye indikatoren i databasen (avgiftssatser) angir dette.
 • Den nye statuskoden "ferdig" blir satt inn på deklarasjonen når det mottas en utleveringsattest/tollkvittering på en fullstendig eller endelig deklarasjon.
 • Feil ved mottak på NT-maskiner, er blitt rettet opp.  Ved søking etter nedlastede filer (”.UT-filer”) for lesing,  kom det tidligere en feilmelding hvis programmet kjørte på Windows NT og det ikke fantes noen UT-filer.
 • Dersom gods- og konnossementnummer er utfylt i en eksportdeklarasjon f.eks. ved direkte transitt, blir disse feltene nå oversendt tollvesenet. 
22.03.00 EcoToll, versjon 1.2.3 pr. 22.03.00 er klar til installering. Denne omfatter bl.a. følgende nyheter/endringer:
 • Databasen er blitt utvidet med en egen indikator som angir om en tollsats skal oversendes i ører til tollvesenet. I sats-tabellen til EcoToll vises alle satser i kroner (som før), men nå er det et nytt felt som sier om satsen opprinnelig var oppgitt i øre (og skal oversendes til tollvesenet i ører).
 • Ny statuskode "Ferdig" er innført i databasen. Denne blir satt når det er mottatt en endelig utleveringsattest eller tollkvittering. 
 • 4-sifret årstall er nå tatt i bruk i gyldighetsdatoene for valutakurser. 
11.02.00 EcoToll, versjon 1.2.2 pr. 11.02.00 er klar til installering. Denne omfatter bl.a.:
 • Mulighet for datavalidering og vektkontroll også av deklarasjoner som lagres med status "Under arbeid".
 • Bruk av kalkulatorfunksjonen er gjort tilgjengelig for alle numeriske felter.
 • Melding blir gitt dersom man deklarerer for en adressat med merke for "Annen fortoller".
 • Rubrikk 44 blir nå automatisk kopiert fra forrige varepost også når preferansekode = J.
 • Et nytt, forbedret utskriftssystem-oppsett er tatt i bruk hvor bl.a. antall utskriftskopier kan oppgis.
EcoTollager 
12.10.00 Versjon 3.0 er klar for installering. Versjonen inneholder bl.a. følgende endringer:
 • Forbedringer er lagt inn ved angivelse av godsnummer fra og til. Bl.a. vil godsnummer fra-og-med være forhåndsutfylt med årstall, tolldistriktskode og tollagerkode.
 • Programmet er i denne versjonen kompilert med den seneste versjon av Delphi fra Borland/Inprise: Delphi5.
 • EcoTollager er helt skrevet om slik at man har oppnådd en betydelig hastighetsforbedring ved søk og oppslag.
 • I underbildet "Opplisting" vil tollagerpostene bli vist i kronologisk rekkefølge.

Konf.:Jan Chr. Olsen, tlf.: 22 58 16 24 
eller Magne Svendsen, tlf. 22 58 16 22.

Retail Manager Pro™  
15.12.99 Sommeren 99 ble det gjort vesentlige forbedringer i vårt tidligere EcoSenter-system. På samme tid ble det inngått avtale med firmaet IMAS, Integrert Markedsføring & Analyse Systemer a.s. om markedsføring av systemet under navnet Retail Manager Pro.  Samarbeidet har så langt vært en suksess og tre nye kjøpesentre har tatt systemet i bruk.

Konf.: IMAS, tlf.: 22 33 21 10 
eller André Danielsen, tlf.: 22 58 16 21


Gå til toppen av siden.


 

Feilkoder i TVINN.
Følgende oversikt viser alle feilkoder med betegnelse, som er brukt i tollvesenets TVINN-system.

(Gå til: Feilkoder 501 - 599, feilkoder 601 - 699, feilkoder 719 - 999)

Feilkode Betegnelse/forklarende tekst
017 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 60 dager.
018 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager.
110 Kunden har ikke månedskreditt.
111 Kunden har ikke dagskreditt.
113 Utpasseringssted er ikke utfylt (4 sifret kode).
114 Utpasseringssted finnes ikke/er ikke riktig.
116 Avgifter oppført på MA med tariffnr lik 0, flyttegods.
117 Sum avgifter må være lik 0 med betalerkode "blank".
118 Avsender har ikke adgang til å deklarere i etterhånd.
123 Feil retning på unntaksdokumentet (innførsel/utførsel).
295 Avs-/Bestemmelsesland/Transportnasjon eksisterer ikke lenger.
322 Kan ikke bruke opprinnelse Norge ved denne kategorien.
400 Meldingen er tidligere sendt, vennligst send med ny identifikasjon.
405 Fylkesskattesjefens nummer er ugyldig.
406 Strategisk nivå kreves alltid oppgitt for lisensierte varer U1.
407 Avsender er ikke godkjent fiskeeksportør.
408 Ugyldig opprinnelses-/produksjonsfylke.
409 Oppgitt preferansekode stemmer ikke med tollkvotens pref.kode.
410 Denne tollkvote omfatter ikke angitt varenummer.
411 Tollkvotens mengde dekker ikke varelinjens mengde.
412 Bearbeidingsomkostninger må oppgis for angitt prosedyrekode.
413 Sekvens må oppgis for avgifter.
414 Referanse KVT betinger SER.
415 Ugyldig årstall i godsnummeret.
416 Dette generelle skrivet omfatter ikke angitt varenummer.
417 Kredittnummer kan ikke brukes på kontant deklarasjon.
418 Utenfor den tiden som varenummer er gyldig.
419 Kredittgrensen er overtrukket.
420 Feil ved henting av opprinnelig deklarasjon fra arkiv.
421 Kontroll av deklarasjon avbrutt p.g.a. for mange feil.
422 Mangler ekspedisjons-/løpenummer for opprinnelig deklarasjon.
423 Sum avgift skal ikke deklareres, fakturabeløp er mindre enn NOK 200,00
424 Kan ikke bruke kontant for kategori FO.
425 Sum deklarert FF-avgift må være minst kr. 150,00.
427 Verdifastsettelse har feil kode i forhold til transaksjonstype.
428 Prosedyre er feil i forhold til lagringssted.
429 GODSKODE må fylles ut for gitt lagringssted.
430 Avsenderland må fylles ut for gitt lagringssted.
431 Opprinnelsesland må fylles ut for gitt prosedyre.
430 Bestemmelsesland må være NO.
433 Avsenderland skal ikke oppgis for gitt prosedyre.
434 Kun et understellsnummer pr. varelinje
435 Kan ikke bruke A8 som lagringssted for FO-deklarasjoner
436 Kan ikke bruke ønsket behandlingsdato ved omberegning
437 Understellsnummer må oppgis for dette varenummer.
438 Ugyldig tegn er benyttet i understellsnummer
439 Kan ikke bruke ønsket beh.dato for versj.nr større enn 1
440 Ikke understellsnummer for dette varenummer

Gå til toppen av siden
Feilkoder 501 - 599.

Feilkode Betegnelse/forklarende tekst
501 Deklarasjon må angis med EU/IM innførsel, EU/EX utførsel.
502 Deklarasjon må angis med ekspedisjonstype.
503 Antall kolli er ikke utfylt.
505 Leveringsvilkår har ugyldig kode.
506 Leveringsvilkår stemmer ikke med fraktopplysninger.
507 Avsenderland har ugyldig kode.
508 Transportmidlets nasjonalitet har ugyldig kode.
509 Valutakoden er ugyldig.
511 Valutakurs finnes ikke i kurslisten.
512 Valutakurs er ikke utfylt.
513 Valutaenhet er ikke gyldig.
514 Valutakurs er ikke gyldig.
515 Transaksjonstype har ugyldig kode.
516 Transportmåte har ugyldig kode.
518 Lagerkoden er ugyldig.
519 Dagnummer i godsnummeret er ikke utfylt.
520 Dagnummer i godsnummeret er ugyldig.
521 Løpenummer i godsnummeret er ikke utfylt.
522 Løpenummer i godsnummeret er ugyldig.
525 Vareeiers navn er ikke utfylt.
526 Vareeiers postadresse er ikke utfylt. 
529 Betaler finnes ikke.
530 Dato er ugyldig (ååmmdd).
531 Kode J for jernbane er brukt, men løpenr. er ikke utfylt.
532 Kode E for ekspress er brukt, men løpenr. er ikke utfylt.
533 Det skal kun stå P i rubr. for lagerkode/godsnr. når det er post.
534 Løpenummer skal ikke fylles ut når bokstaven R er brukt.
535 Løpenummer skal ikke fylles ut når bokstaven D er brukt.
536 Første tegn i godsnummer er ikke J;E;P;R eller D.
537 Flygodsnummer er ikke utfylt med 8 sifre.
538 Container må ha kode 0 eller 1.
540 Betalerkode er ugyldig.
541 Månedsnummer er ugyldig (Konnossementnummer).
542 Dagnummer er ugyldig. (Konnossementnummer).
543 Konnossementnummer er ugyldig.
544 Fakturadato er ikke utfylt (ååmmdd).
545 Fakturadato er større enn deklarasjonsdagens dato.
546 Avsenderland "NO" godtas ikke for denne kategori.
549 Godskoden stemmer ikke med transportmåtekoden.
552 Deklarasjonsdato er ugyldig.
553 Deklarasjonsdato inn er ugyldig.
555 Ønsket behandlingsdato er ugyldig.
556 Ønsket behandlingsdato er gammel.
557 Betalerkode er ugyldig.
558 Vareeier/mottaker-nummer er lik 0.
559 Tollkredittkontoen er stengt.
560 Deklarantnummer er ugyldig.
562 Ikke gyldig linjedeklarant ennå (fomdato).
563 Ikke registrert som linjedeklarant lenger.
564 Ikke registrert som linjedeklarant (Evnt. feil eksp.enhet).
565 Ønsket behandlingsdato og deklarasjonsdato er ikke utfylt.
567 Signatur er ikke utfylt.
569 SUMAVG sin avgiftstype er ikke benyttet på varelinjen sin avg.linje.
570 Sammendragets summer stemmer ikke med deklarasjonens sum avgifter.
571 Summen av avgiftslinjene er ikke lik sum avgift pr. avgiftstype.
572 Feil kundenummer.
573 Kategori er ikke utfylt.
574 Kategori har ugyldig kode.
575 Avsenderland stemmer ikke med "deklarasjon" (EU/IM)
578 Deklarasjonsdato er ikke oppgitt.
579 Fakturautsteder er ikke oppgitt.
580 Fakturautsteders adresse er ikke oppgitt.
581 Avsenderland er ikke oppgitt.
582 Leveringsvilkår er ikke oppgitt.
583 Transportnasjon er ikke oppgitt.
584 Valutakode er ikke oppgitt.
585 Transaksjonskode er ikke oppgitt.
586 Transportmåte er ikke oppgitt.
587 Godskode er ikke oppgitt.
588 Konnossementnummer er ikke oppgitt.
589 For kategori "MA", varelinjetekst er ikke oppført.
590 Automatisk kundelagring feilet, send deklarasjonen på nytt.
592 ** VARELINJE ER IKKE OPPGITT! **
593 Versjonsnummer må inneholde verdien 1 ved kategorien FU, FO, MA.
595 Deklaranten er ikke registrert med NODI-nummer.
596 NODI-nummer inn stemmer ikke med registrert NODI-nummer.
598 Foreløpig deklarasjon er ekspedert tidligere.
599 Tilhørende deklarasjon er ikke funnet.

Gå til toppen av siden.

Feilkoder 601 - 699.

Feilkode Betegnelse/forklarende tekst
601 Varenummer er ugyldig.
603 Opprinnelsesland har ugyldig kode.
607 Ingen preferansetoll for angitt opprinnelsesland (Riktig kode?).
608 Nettovekt er større enn bruttovekt.
611 Mengde i annen enhet er ikke utfylt.
612 Statistisk verdi er mindre enn justeringer.
614 Journalnummeret er ikke registrert hos tollvesenet.
615 Dokumentet er ugyldig for dette varenummeret
616 Individuelt skriv er ikke registrert på denne kunden
617 Avgiftssats er oppgitt uten tilhørende avgiftstype.
618 Avgiftssats er ugyldig.
619 Avgiftskoden gjelder ikke for dette opprinnelseslandet.
622 Avgiftsgrunnlag er oppgitt uten tilhørende avgiftstype.
624 Avgiftsgrunnlag er feil.
625 Skal bare fylles ut for TA (Trafikkavgift).
627 Dokumentet gjelder ikke dette opprinnelseslandet.
628 Statistisk verdi medfører avgiftslinje.
630 Alle avgiftslinjene er ikke oppført.
635 Toll er ikke oppført (mangler sertifikat evt. feil tollsats?).
636 Merverdiavgift er ikke oppført.
637 Avgiften er oppført.
648 Grunnlag må oppgis til større enn 0.
652 Beløpet stemmer ikke med grunnlag og sats.
653 Dokumentets gyldighetstid har utløpet.
655 Dokumentreferanse er oppgitt uten tilhørende referansetype.
656 Momsgrunnlag endret.
657 Avgiftskode er ugyldig.
658 Havnekasse er ugyldig.
660 Preferansetollbehandling har ugyldig kode.
661 Prosedyre har ugyldig kode.
662 Verdifastsettelse har ugyldig kode.
663 Referanse har ugyldig kode.
664 Momsbeløpet er feil.
670 Lisensen(e)s mengde dekker ikke varelinjens mengde.
672 Tekst må fylles ut for kategori "FO".
675 Preferansekode uten varenummer.
676 Prosedyre ugyldig i forhold til ekspedisjonstype.
678 Unntaksdokument med journalnr til utsatt betaling.
679 Ulovlig journalnr til utsatt betaling.
680 Dokumenttype er gitt, men mangler referanse (rubrikk 44)
681 Landkode er ikke utfylt.
682 Bruttovekt er ikke utfylt.
683 Prosedyre er ikke utfylt.
684 Nettovekt er ikke utfylt.
685 Verdifastsettelses kode er ikke utfylt.
686 Statistisk verdi er ikke utfylt.
687 Havnekasse er ikke utfylt.
690 Ugyldig kode.
691 Kundenummer stemmer ikke overens FO/EN.
693 Godskode stemmer ikke overens FO/EN.
694 Konnossementnummer stemmer ikke overens FO/EN.
695 Toll-, distrikt, sted, enhet, stemmer ikke overens FO/EN.
697 Deklaranten har ikke dagskreditt.
698 Varenummeret er utgått.
699 Kan ikke bruke både tollnedsettelse og preferanse på en varelinje.

Gå til toppen av siden.


Feilkoder 719 - 999.

Feilkode Betegnelse/forklarende tekst
719 Høyere versjonsnummer er sendt tidligere.
721 Omberegningskode er ikke oppgitt.
722 Omberegningskode er ikke gyldig.
723 Omberegningskode utfylt på ikke omberegningsdeklarasjon.
729 Ikke tillatt å omberegne deklarasjonen.
733 Ugyldig deklarasjonssekvens.
735 Tekstmeldinger inn i produksjon - avvist.
736 Foreløpig ikke ekspedert - EN avvist.
739 Det er ikke bedt om korrigert versjon på deklarasjonen.
740 TA-avgift < kr. 5,00 skal være 0 eller lik summen av avgiftslinjene.
741 Innførselsdeklarasjon er ikke lagret, kontakt brukerservice.
743 Restriksjon kan ikke føres opp som avgift.
744 Kategori FO krever utfylt grunn til innstikk.
745 Det er allerede sendt "EN" på denne "FO".
746 Det kan kun deklareres inntil 8 avgiftstyper pr. deklarasjon.
747 Alle sumavgifter er ikke utfylt.
767 Det er ikke lov å sende to like sum-avgiftstyper.
768 Alle tillatelser og lisenser er ikke oppført.
769 Antall vareposter er ikke utfylt.
779 Feil ved desegmentering - kontakt brukerstøtte/TVINN-service.
781 Valuta må oppgis når varen skal betales.
782 Fakturabeløp må oppgis når varen skal betales.
783 Valuta skal ikke oppgis ved transaksjonstype = 0.
784 Fakturabeløp skal ikke oppgis ved transaksjonstype = 0.
785 Lagringssted er ugyldig.
788 Mottakers navn er ikke oppgitt.
789 Mottakers adresse er ikke oppgitt.
790 Ekspedisjonstype stemmer ikke med kategori.
791 Feil godsnummer. Utførsel, kun godsnr. fra tollager/tollp.hus.
792 Bestemmelsesland har ugyldig kode.
793 Bestemmelsesland "NO" godtas ikke.
794 Bestemmelsesland stemmer ikke med deklarasjon (EU/EX).
795 Bestemmelsesland er ikke oppgitt.
796 Godsnummer ved MA innførsel kun ved fort. fra lagerkode <8 >.
798 Avsenders navn eller postadresse er ikke utfylt.
799 Avsenders nummer er lik 0.
915 ** ALVORLIG SYSTEM-FEIL ** - kontakt brukerstøtte.
951 Betinget utlevering - ny deklarasjon sendes tollvesenet.
952 Betinget utlevering - varene skal kontrolleres av tollvesenet.
953 Betinget utlevering - dokumenter skal leveres tollvesenet.
954 Melding om dokumentkontroll - dokumentene skal leveres tollvesenet.
955 Varekontroll - kolliene åpnes ikke før tollvesenet er tilstede.
956 Deklarasjonen er avvist.
957 Purring ny versjon.
962 Innen 10 kalenderdager må en fullstendig deklarasjon leveres.
963 Ekspedisjonstype - Kode 9 er ikke noen gyldig kode.
964 Ikke riktig retning og/eller enhet.
965 Ikke registrert noen enhet.
972 Deklarasjonen er lagt til manuell ekspedering hos tollvesenet.

Gå til toppen av siden.Bestilling av mer informasjon.
Ved å oppgi firmanavn m.m. pluss hvilket produkt De ønsker mer informasjon om i et bestillingsskjema, vil denne informasjonen bli sendt oss automatisk som e-post. 

EcoButXblaaRect.gif (1834 bytes) Klikk her for å bestille mer informasjon fra oss.Nedlasting av filer (for kunder).

Oppgi passord og klikk på knappen "Last ned filer" nedenfor, dersom De ønsker å laste ned filer fra oss. 

(NB!
Dersom De oppgir feil passord, vil en generell melding komme fram om at siden ikke kan vises.)

Passord


Gå til toppen av siden.


Om EcoSoft ] Kontaktpersoner ] Produkter ] EcoOffice ] EcoSped ] EcoToll ] Retail Manager Pro ] [ Kundeinfo ]