EcoToll


En svært god løsning for transport- og spedisjonsbransjen så vel som for importører og eksportører. 

Avansert windowsløsning til konkurransedyktig pris - Be om tilbud!

Utsnitt av deklarasjonsbildet i EcoToll

EcoToll er et moderne fortollingssystem, basert på:

Windows95/98/2000/NT

Grafisk grensesnitt

Reelle 32-bits programmer

Bruk av relasjonsdatabase


EcoToll er nyutviklet fra grunnen av, men er likevel basert på over 20 års erfaring med fortollingssystemer og erfaring med TVINN fra 1989.


Egenskaper i EcoToll:

Åpent.
Som EcoSped er systemet åpent mot andre industridatabaser og gir koblingsmuligheter ved hjelp av ODBC.

Brukervennlig.
Systemet er svært brukervennlig med mange nyttige, innebyggete støtte- og kontrollfunksjoner, som f. eks. automatisk fordeling av frakt og vekter, automatisk kontroll av fakturabeløp og vekter, innbygget kalkulator m.m.

Høy grad av automatikk.
Systemet har dessuten innbygget en høy grad av automatikk både ved innhenting av oppdrag, fortolling uten oppdrag og ved meldingsutveksling med Tollvesenet (TVINN). 

Automatisk beregning av avgifter.
Aktuelle avgifter hentes automatisk fram og beregnes ut fra den innbyggete tolltariffen og særavgiftstabellen. Ved framhenting av særavgiftene gis brukeren bl.a. hjelp til å velge korrekt sats og sekvens.

Automatisk oppdatering av valutakurser fra tollvesenets hjemmeside på Internet. 
Egen modul (EcoValuta) som med et par museklikk henter fram tollvesenets valutakurser fra Internet og som ajourfører kursene i systemet. 
Automatisk oppdatering av toll- og avgiftssatser fra tollvesenets hjemmeside på Internet. 
Egen modul (EcoTariff) som laster ned avgifts- og tollsatser fra Internet og som ajourfører og gjør klar hele tolltariffen og avgiftstabellen i systemet. På denne måten kan man være helt à jour med de siste endringer uten tidkrevende registreringsarbeid av  saksbehandlere.

Også et frittstående system.
EcoToll er integrert med EcoSped, men kan også installeres og brukes som et eget, frittstående system uten at EcoSped er installert.

Rask og rimelig kommunikasjon.
I
EcoToll benyttes FTP-tilknytning (samme teknikk som benyttes ved fileoverføringer mot Internet) mot formidlingssentralen ErgoGroup AS (tidligere Posten SDS a.s). Dette sikrer bl.a. rimeligere meldingskostnader enn ved andre kommunikasjonstilknytninger samt at man oppnår rask behandlingstid. Normalt vil man få svar fra Tollvesenet i løpet av noen få minutter! EcoSoft har inngått en egen avtale med ErgoGroup AS, som sikrer både behandlingstid, drift og brukerstøtte. Avtalen medfører bl.a. at EcoSoft har all direkte kontakt med kundene. På denne måten har man kun med én leverandør å gjøre.

Egenutviklet kommunikasjonsprogram.
I EcoToll benyttes et egenutviklet kommunikasjonsprogram som gjør at man ikke er avhengig av en annen programleverandør og som gjør det langt enklere å utføre tilpasninger og videreutvikling. Kommunikasjonsprogrammet kan enten settes opp som en automatisk "timer" for sending/mottak av meldinger til/fra Tollvesenet eller startes opp fra den enkelte arbeidsplass. 

Tilpasninger i EcoToll:

Integrert med vårt eget transport- og spedisjonssystem EcoSped, som benytter samme database som EcoToll.

Integrert med vårt eget tollagersystem EcoTollager.

Felles kunderegister med både EcoOffice og EcoSped.

Funksjoner ved deklarering i EcoToll:

Automatisk forhåndsutfylling av data ved generering av deklarasjon.
  1. Automatisk forhåndsutfylling av de fleste deklarasjonsrubrikkene med data fra tur og oppdrag.
  2. Forhåndsutfylling med defaultverdier (initialverdier) i rubrikker som ikke kan utfylles fra tur- og oppdragdata.
  3. Alle opplysninger i deklarasjonen kan overstyres av saksbehandler, selv om disse er blitt overført fra oppdrag/tidligere deklarasjon.
Kun gyldige koder kan registreres.  
Det er kun mulig å registrere gyldige koder ettersom disse plukkes fra kombinasjonsbokser.  Innleggelse av nye koder (SAD) eller fjerning av utgåtte koder, utføres av brukeren selv i en egen systemrutine.

Kontroll med deklarasjonsstatus.  
Ved deklarering blir det kontrollert at man har fått svar fra Tollvesenet før man kan endre data eller sende en deklarasjon på nytt.

Automatisk fordeling av frakt og vekter. 
Ved deklarering er det mulig å oppgi fraktbeløpet for hele deklarasjonen for deretter å få dette automatisk fordelt på varepostene etter tollverdi eller nettovekt. Likeledes kan man oppgi at totalvekter skal fordeles automatisk på varepostene etter tollverdi. Systemet passer på at ingen vekter blir under 1 kg.
 

Automatisk kontroll av fakturabeløp og vekter.
Ved deklarering er det automatisk kontroll på at sum inntastet fakturabeløp på varepostene stemmer overens med oppgitt totalbeløp. Det er ikke mulig å sende en deklarasjon til Tollvesenet, dersom summene ikke stemmer. I skjermbildet blir dessuten de aktuelle feltene, total fakturabeløp, sum inntastet fakturabeløp og differanse, hele tiden vist. Dersom automatisk vektfordeling ikke er valgt, blir også sum inntastet brutto- og nettovekt kontrollert mot de oppgitte totalvektene.

Kontroll av varenummer ved inntasting. 
Varenummer blir kontrollert mot tolltariffen i det man registrerer feltet. I tillegg er det mulig å søke i tolltariffen etter ønsket varenummer.

Automatisk framhenting og beregning av toll, særavgifter og mva.
  1. Både toll, særavgifter og mva beregnes automatisk for hver varepost.
  2. For innførselsdeklarering hentes tollsatsen automatisk fram fra tolltariffen ut fra varenummer og preferansekode/landkode. Ved beregning av toll tas det hensyn til eventuelle tollfritak.
  3. Særavgifter for det aktuelle varenummer hentes automatisk fram og beregnes. Dersom en særavgift har flere sekvensregler (satser), vises alle sekvensene og satsene fram og gir brukeren mulighet for å velge korrekt sekvens.
  4. Ved framhenting blir det kontrollert at gjeldende regler for antall avgifter både pr. varepost og totalt for deklarasjonen overholdes.
  5. Etter beregning av samtlige avgifter for den enkelte varepost, har brukeren mulighet for både å fjerne og justere avgifter i skjermbildet samt å foreta rekalkulering av mva-beløpet.
  6. Brukeren har dessuten mulighet for å fjerne alle avgiftene på en varepost for deretter å hente disse inn igjen etter f.eks. justering av vekt, fakturaverdi og/eller annen mengde.

Innbygget kalkulator. 
Ved deklarering kan den innbyggete kalkulatoren hentes fram på en enkel måte og benyttes ved addisjon og subtraksjon av f.eks. fakturabeløp, vekt etc. Kalkulatoren inneholder de fleste regneartene.

Tydelig merking i skjermbildet av deklarasjonenes status.
Øverst i skjermbildet vises deklarasjonenes status med tydelige fargekoder. F. eks. vises koden FI (i rødt) dersom det er mottatt feilmelding fra inputkontrollen hos Tollvesenet. 

Framvisning av feilmeldinger/melding fra toller.
Under en egen fane i skjermbildet, "Mottatte meldinger", blir samtlige mottatte meldinger fra tollvesenet for den aktuelle deklarasjon listet opp, selv om deklarasjonen har skiftet TVINN-ident. Følgende opplysninger blir bl.a. vist: Meldingstype, TVINN-ident, mottatt dato og klokkeslett, feilmeldingskode, feilmeldingstekst, ekspedisjonsnr. og vareeiers navn, beskjed fra toller, meldingsfilenavn. Meldingene vises i synkende rekkefølge på dato/klokkeslett, slik at de ferskeste meldingene kommer først i opplistingen.

Deklarasjonshistorikk. 
Under en egen fane, "Logg", i deklarasjonsbildet vises alle sendinger og alle mottatte meldinger i kronologisk orden for den aktuelle deklarasjon. For sendinger vises dato og tidspunkt for sending, deklarasjonstype, TVINN-ident (dato, sekvensnr. og versjonsnummer), tollkontonr, kundenavn og sendingsfile. Mottatte meldinger vises med dato, tidspunkt, meldingstype, TVINN-ident (dato, sekvensnr. og versjonsnr.) og meldingsfile.

Innleggelse av nye tollkurser, særavgifter og valutakurser før ikrafttredelse.
Både nye tollkurser, nye særavgifter og nye valutakurser kan legges inn i systemet i god tid før ikrafttredelse basert på oppgitt gyldighetsdato fra/til.

Automatisk utskriving av deklarasjon. 
Ved mottak av utleveringsattest eller tollkvittering blir deklarasjoner automatisk skrevet ut på aktuell skriver. Standard skrivertype er laserskriver.

Gode søkemuligheter med mulighet for flere søkebegrep. 
Systemet har meget gode søkemuligheter for framvisning og oppslag på tidligere deklarasjoner. Det kan søkes på bl.a.:  Deklarasjonskategori (fullstendig, foreløpig, endelig etc), deklarasjonsident, deklarasjonsreferanse, TVINN-ident, dato registrert fra/til, dato sendt fra/til, saksbehandler, deklarasjonsstatus (f.eks. deklarasjoner med mottatte feilmeldinger eller oversendt, uten svar m.m.), avsender, mottaker, godsnummer m.m.

 EcoToll - Et moderne og avansert fortollingssystem 

Be om mer informasjon eller kontakt oss for nærmere informasjon, tilbud eller demonstrasjon av produktet. (Sett opp og send e-post til: ecosoft@ecosoft.no)

         Vis begynnelsen av sidenOm EcoSoft ] Kontaktpersoner ] Produkter ] EcoOffice ] EcoSped ] [ EcoToll ] Retail Manager Pro ] Kundeinfo ]


Copyright©EcoSoft as