EcoSped


- Løsning for transport- og spedisjonsbransjen til konkurransedyktig pris.

Utsnitt fra oppdragsbildet

Et moderne transport- og spedisjonssystem basert på:

Windows95/98/2000/NT

Grafisk grensesnitt

Reelle 32-bits programmer

Bruk av relasjonsdatabase

25 års erfaring med IT-løsninger for transport- og spedisjonsbransjen.

Systemet er åpent mot andre industridatabaser og gir koblingsmuligheter ved hjelp av ODBC. EcoSped er integrert med og utveksler data mot både Internet og office-løsninger som Word, Excel etc.


Tilpasninger i EcoSped:

Koplet til vårt eget kunde- og dokumentoppfølgingssystem EcoOffice, som benytter samme kunderegister som EcoSped.

Integrert med vårt eget fortollings- og TVINN-system EcoToll, som benytter samme database som EcoSped.

Integrert med vårt eget tollagersystem EcoTollager.

Tilpasset og integrert med regnskaps- og økonomisystemene Tieto Economa EcoLink og Tieto Economa Wintime fra Tieto Axo AS/Tieto Corporation med felles kunderegister med EcoOffice, EcoSped og EcoToll.

De fleste rapporter og utskrifter er utviklet ved bruk av rapportverktøyet "Crystal Reports", en av de mest brukte og anerkjente rapportgeneratorer på markedet. Spesialrapporter kan derfor tilbys hurtigere og til en rimeligere kostnad enn ved konvensjonell programmering. I tillegg kan en bruker selv lage sine egne utskrifter ut fra opplysningene i EcoSped, dersom "Crystal Reports" anskaffes.

Tilpasset datafaxprogrammet «Zetafax», noe som gjør at alle rapporter og utskrifter kan sendes direkte på telefax på en enkel måte. Faxnummer hentes normalt automatisk fram fra adressatopplysningene, men kan oppgis eller overstyres av saksbehandler. Det er videre mulig å sende til flere mottakere samtidig.

Omfang og funksjoner i EcoSped:

Booking og oppdragregistrering (tilpasset både veg- og skipstransport), enten knyttet til tur eller ikke, av godsforsendelser fra/til både innland og utland. Mulighet for å angi flere betalingskunder og flere vareslag for hvert oppdrag med hver sin angivelse av vekt, volum m.m. Mulighet for registrering, oppslag, og framhenting av containere.

Turbehandling, både fra /til innland og utland, med tilknytning til/framhenting av transportører og transportmidler med framvisning av ledig kapasitet m.m.

Felles registrering/vedlikehold av kunder og adressater for regnskap, EcoOffice og EcoSped.
 
 
Fortolling via EcoToll med deklarering av både innførsel og utførsel med automatisk meldingsutveksling med Tollvesenets TVINN-system.
Fakturering av oppdrag og tjenester til flere forskjellige betalingskunder eventuelt i fremmed valuta og med mulighet for automatisk framhenting av utlegg.

Forespørsel på oppdrag, turer, deklarasjoner, fakturaer, kunder/adressater med inntasting av en rekke utplukkskriteria og med filtreringsmuligheter og flere framvisnings/opplistingsmuligheter.

Faste statistikker som avdelingsstatistikk og kundestatistikk med vektintervall for hver avdeling og for oppgitt dato fra/til. Andre, spesielle statistikker er mulig å utarbeide etter ønske.

Turavregning med egen registreringsrutine for kostnader med tildeling av kostnadstype og med automatisk overveltning til regnskapssystemet. Inntekter for turen hentes automatisk fram fra aktuelle beløpsarter på de fakturaer, som er knyttet til turen. Turavregningen viser oppstilling over aktuelle inntekter og kostnader både for hver enkelt posisjon og for hele turen, d.v.s. de poster som ikke er spesifisert på posisjon. I turavregningen er det også mulig å registrere forventete kostnader, som blir vist som egen post og som er med i selve totaloppstillingen over sum inntekter, kostnader og nettoresultat.

Tollager (utføres i et eget delsystem, EcoTollager) med utskriving av lagerliste pr. dato fra/til og utskriving av purringer.

Containerbehandling med registrering av aktiviteter (handling) og med oppstillinger over type/tilstand pr. depot.

Informasjonssystem pr. oppdrag. Automatisk lagring av alle aktiviteter med dato/klokkeslett når f. eks. oppdraget er opprettet, endret, utskrift har skjedd etc. Rutinen gir dessuten brukeren mulighet for å registrere meldinger, beskjeder etc. tilknyttet det enkelte oppdrag.

Utskrifter er lagt opp slik at man kan velge om disse skal skrives ut på skrivere (laser-, matrise-, blekk- og thermoskrivere), sendes via datafax (Zetafax) eller sendes som e-post med direkte oppstart fra den aktuelle rutine.

EcoSped - Et system for framtiden

Be om mer informasjon eller kontakt oss for nærmere informasjon, tilbud eller demonstrasjon av produktet. (Sett opp og send e-post til: ecosoft@ecosoft.no)

 Vis begynnelsen av siden Home ] Om EcoSoft ] Kontaktpersoner ] Produkter ] EcoOffice ] [ EcoSped ] EcoToll ] Retail Manager Pro ] Kundeinfo ]


Copyright©EcoSoft as